REGULAMIN

 

REGULAMIN  PLATFORMY E-BAROMETR

 

Platforma www.e-barometr.eu jest własnością i podlega administracji Fundacji Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie "Nauka i Rozwój Lubelszczyzny" z siedzibą w Lublinie w Pałacu Czartoryskich - Plac Litewski 2, 20-080.

Platforma powstała w ramach projektu PI: „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

          

Brak akceptacji niniejszego regulaminu jest równoznaczny z niemożnością zarejestrowania się jako użytkownik Platformy oraz korzystania z jej usług.

 

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Platformy www.e-barometr.eu.
 2. Nazwa Platformy, jej założenia, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 3. Niezbędnym dla korzystania z Platformy jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia, które pozwala na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, który akceptuje pliki typu cookies oraz konta poczty e-mail;
 4. Poprzez fakt korzystania z usług Platformy www.e-barometr.eu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Administrator – Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział  w Lublinie;

Użytkownik – podmiot zarejestrowany na Platformie www.e-barometr.eu;

Konto - zbiór zasobów i uprawnień w ramach danego systemu przypisanych konkretnemu użytkownikowi;

Platforma - grupa powiązanych ze sobą, w celu zwiększenia funkcjonalności stron internetowych;

 1. Aby przystąpić do pełnego korzystania z usług Platformy Użytkownik jest zobowiązany zarejestrować się.
 2. Na proces rejestracji składa się wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenie prawdziwości wskazanych w nim danych.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w ustawie z dn. 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926. z późn. zm.).
 4. Użytkownik wyraża zgodę na dostęp innych Użytkowników do podanych przez siebie danych.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na dostęp do wypełnionych przez siebie testów psychologicznych, ankiet itp. składających się na tzw. informacje wrażliwe.
 6. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca sposób potwierdzenia rejestracji. W momencie potwierdzenia rejestracji zawarta zostaje umowa pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Platformą. Jej przedmiot stanowią usługi świadczone przez Platformę, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach korzystania z Platformy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest umieszczanie na Platformie gróźb, obelg, pomówień jak też innych treści naruszających dobra prawne podmiotów prawa. 
 8. Wszelkie treści zamieszczane przez Użytkownika na Platformie powinny być zgodne z prawdą.
 9. Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom.      
 10. W każdym czasie Użytkownik może żądać poprawiania lub zmiany  swoich danych osobowych, a także zaprzestania ich przetwarzania. Powyższe żądanie należy skierować drogą pisemną lub mailową.
 11. Usunięcie danych Użytkownika na jego żądanie lub z przyczyn wymienionych w pkt. 18 skutkuje niemożnością korzystania przez niego z usług Platformy.
 12. Administrator ma prawo usunięcia wszelkich danych znajdujących się na Koncie Użytkownika, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.
 13. Administrator ma prawo moderowania i usuwania wszelkich wpisów niezgodnych z prawdą.
 14. Administrator ma prawo usunięcia konta Użytkownika, który działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem, z dobrem Platformy i innych Użytkowników.
 15. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone własnym działaniem Platformie www.e-barometr.eu lub osobom trzecim       w związku  z działaniem na Platformie www.e-barometr.eu.
 16. Odpowiedzialność Platformy powstaje tylko w wyniku działania mającego cechy rażącego niedbalstwa.
 17. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za wpisy Użytkowników zamieszczone na Platformie oraz następstwa tych wpisów.
 18. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody w funkcjonowaniu Platformy wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników czy osób zewnętrznych, nawet gdyby skutkowały one utratą danych w Kontach Użytkowników.
 19. Platforma nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji wystąpienia do niego przez inne Osoby z roszczeniem związanym z publikacją zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi tylko Użytkownik, który dokonał publikacji tego zdjęcia lub wizerunku.
 20. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z usług Platformy, będącą skutkiem aktualnego dokonywania zmian i ulepszeń systemu.
 21. Wszelkie naruszenia praw autorskich, znaków towarowych itp. należy zgłosić do Administratora Platformy.
 22. Platforma może w każdej chwili zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Platformy www.e-barometr.eu. Zmiana taka staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Serwis  i może mieć skutek natychmiastowy.
 23.  Wraz z pierwszym logowaniem na Platformie po wejściu w życie zmian Regulaminu Użytkownik zostanie o nich poinformowany. Brak akceptacji nowego regulaminu będzie równoznaczny z odstąpieniem od umowy i korzystania z usług Platformy.
 24. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Platformą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Platformę na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Platformę będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 25. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie "Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”. Dokonuje ona przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 26. Wszelkie sugestie dotyczące działania Platformy, jego zawartości, jak i funkcjonalności prosimy kierować pisemnie na adres: Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie "Nauka i Rozwój Lubelszczyzny", Plac Litewski 2, 20-080 Lublin  lub mailowo na adres: administrator.lrkz@fundacja-pan.lublin.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem.

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny” dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych, jak i zobowiązuje się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą.

 

Fundacja PAN zwraca się z prośbą o zapoznanie się z Polityką Prywatności przed korzystaniem z jej platformy oraz przed udostępnianiem danych. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej Polityce (oraz we wszelkich stosownych dokumentach dotyczących prywatności) proszony jest o powstrzymanie się od korzystania z platformy e-barometr.

 

Fundacja PAN zastrzega sobie prawo do jej zmiany w całości lub w części. Nowe brzmienie Polityki obowiązuje od momentu opublikowania jej na stronie platformy.

 

Informacje ogólne

 

Dane podane w trakcie rejestracji do portalu są zbierane i przechowywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Bazy informacji przechowywane są na serwerze portalu.

 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie "Nauka i Rozwój Lubelszczyzny"

z siedzibą w Lublinie  w Pałacu Czartoryskich - Plac Litewski 2, 20-080.

 

Informacje o formularzach

 

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia technicznego, oceny itp.

 

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia technicznego itp.

 

Modyfikacja danych osobowych

 

Użytkownikom naszej strony zapewniamy dostęp do ich danych oraz możliwość poprawiania błędnych informacji, usuwania danych na żądanie, o ile ich zachowanie nie jest konieczne w związku z wymogami prawa. Przed zrealizowaniem takich żądań prosimy użytkowników o podanie danych identyfikacyjnych i o wskazanie informacji, które mają zostać udostępnione, poprawione lub usunięte.

 

Informacja o plikach cookies

 

1.     Serwis korzysta z plików cookies.

 

2.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

W ramach serwisu e-barometr stosowany jest „sesyjny” (session cookies) rodzaj pliku cookies. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasy wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies i w każdej chwili może wyłączyć ich obsługę, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi.

 

Jak są wykorzystywane zebrane informacje?  Na kilka różnych sposobów:

   

→ do korespondencji administracyjnej (np. w razie zapomnienia hasła),

→ do obsługi próśb o pomoc techniczną,

→ w badaniach wewnętrznych służących ulepszeniu portalu i usług,

→ do zapobiegania oszustwom i nadużyciom dokonywanym za pośrednictwem witryn internetowych  oraz wykrywania oszustw i nadużyć.

 

Powiadomienia o zmianach

 

Wprowadzenie zmian Polityki będzie umieszczane na stronie platformy www.e-barometr.eu